นมแม่ดีที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งยังให้ประโยชน์กับทารกในหลายด้าน การเตรียมตัวช่วงก่อนและระหว่างการให้นมทารกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่สมดุล

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับการใช้นมสูตรสำหรับทารก อาจลดประสิทธิภาพในการสร้างน้ำนมของคุณเองและทำให้การกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกครั้งทำได้ยากขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย หากจำเป็นต้องใช้นมสูตรสำหรับทารก คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเตรียม การใช้ และการเก็บรักษา อย่างระมัดระวังเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีให้อาหารทารก แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกครั้ง

การตรวจชนิดต่างๆ ระหว่างตั้งครรภ์

ต่อไปนี้คือสิ่งต่างๆ ที่แม่ต้องตรวจเมื่อตั้งท้อง การตรวจชนิดต่างๆ ระหว่างการตั้งครรภ์มีไว้เพื่อช่วยทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างปกติ หากมีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้น จะได้ตรวจพบโดยเร็ว การตรวจบางอย่าง อาจฟังดูค่อนข้างซับซ้อน แต่นั่นเป็นการตรวจตามมาตรฐานสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน

การตรวจน้ำคร่ำ

กำรตรวจน้ำคร่ำจะทำในช่วงสัปดำห์ที่ 15-18 ของกำรตั้งครรภ์ เป็นกำรตรวจเพื่อดูว่ำลูกของคุณมีกลุ่มอำกำรดำวน์หรือควำมผิดปกติทำงโครโมโซมอื่นๆ หรือไม่ คุณควรจะต้องตรวจน้ำคร่ำ หำกคุณมีอำยุเกินกว่ำ 35 ปี เคยคลอดลูก ที่มีควำมผิดปกติบำงอย่ำง หรือเครือญำติของคุณหรือสำมีมีประวัติของควำมผิดปกติทำงพันธุกรรม

นอกจากนี้ คุณอาจต้องรับการตรวจน้ำคร่ำหากผลการตรวจเลือดหรือการตรวจอัลตร้าซาวนด์เพื่อวัดความหนาของน้ำที่สะสมบริเวณต้นคอทารกชี้ว่ามีโอกาสเสี่ยงสูง

คุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนปวดประจำเดือน การเจาะน้ำคร่ำจะใช้เวลาประมาณ 25 นาที และคาดว่าจะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์
 
โดยปกติ การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีการตรวจที่ค่อนข้างปลอดภัย มีประโยชน์มากกว่าอันตรายที่อาจเกิดจากผลแทรกซ้อน แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างพบว่า 1 ใน 200 ราย จะมีผลแทรกซ้อนหลังจากเจาะน้ำคร่ำซึ่งอาจส่งผลให้แท้งบุตรได้ ดังนั้น ควรพูดคุยกับสูติแพทย์ของคุณให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อน ก่อนที่จะลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอม

การตรวจชิ้นเนื้อรก ( Chorionic villus sampling; CVS)

การตรวจชิ้นเนื้อรกมักจะทำในช่วงไตรมาสแรก (ช่วงครรภ์ 1-3 เดือน) เป็นวิธีที่ใช้แทนการตรวจน้ำคร่ำ ข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือ การตรวจวิธีนี้ไม่สามารถตรวจพบภาวะเยื่อหุ้มไขสันหลังปิดไม่สนิทที่เรียกว่า Spina Bifida ได้ โดยปกติ หญิงมีครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปและมีประวัติของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเคยคลอดลูกที่มีความผิดปกติบางอย่าง ควรจะต้องตรวจชิ้นเนื้อรก ซึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง และเจ็บกว่าการเจาะน้ำคร่ำเล็กน้อย
ภายหลังการเจาะชิ้นเนื้อรกเสร็จแล้ว คุณจะต้องพักผ่อนเป็นเวลา 2 -3 วัน การเจาะชิ้นเนื้อรก (CVS) มีโอกาสเสี่ยงเล็กน้อยต่อการแท้งบุตรเช่นเดียวกับการเจาะน้ำคร่ำ ดังนั้น คุณจะต้องซักถามข้อสงสัยและข้อวิตกกังวลใจต่างๆ กับสูติแพทย์ของคุณก่อนที่จะรับการตรวจ

การตรวจหาเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

ในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ แพทย์อาจทำการตรวจหาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ซึ่งอาจพบได้ประมาณ 2 - 3 เปอร์เซ็นต์ของคุณแม่ตั้งครรภ์ ผู้ที่มีความเสี่ยงมักจะมีอายุมากกว่า 35 ปี เป็นโรคอ้วน และเคยเกิดภาวะนี้ในการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้ และยังพบได้บ่อยในว่าที่คุณแม่ที่มีเชื้อสายอินเดีย แอฟโฟร-คาริบเบียน หรือชาวตะวันออกกลาง วิธีนี้สามารถตรวจได้ว่าคุณมีภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์อยู่หรือไม่

การตรวจเลือดโดยทั่วไป

ระหว่างตั้งครรภ์ คุณอาจได้รับการตรวจเลือดค่อนข้างบ่อย เพื่อจะตรวจสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

  • ระดับธาตุเหล็ก: หากระดับของธาตุเหล็กในเลือดต่ำ คุณอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายและเซื่องซึม คุณควรเพิ่มเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของผักใบเขียวและเนื้อแดง คุณอาจต้องรับประทานธาตุเหล็กชนิดเม็ดเพื่อป้องกันเป็นโรคโลหิตจาง
  • หมู่เลือดและหมู่เลือด Rh: แพทย์จำเป็นต้องทราบหมู่เลือดของคุณ และยังต้องทราบด้วยว่าเป็นหมู่เลือด Rh บวก (RH+) หรือ Rh ลบ (RH-) เนื่องจากหมู่เลือดทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถเข้ากันได้ หากหมู่เลือด Rh ของคุณกับลูกในครรภ์ไม่ตรงกันอาจมีโอกาสที่ร่างกายของคุณจะต่อต้านเซลล์เม็ดเลือดแดงของลูก ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยของคุณในระยะท้ายๆ ของการตั้งครรภ์ได้
  • หัดเยอรมัน คุณแม่อาจเคยได้รับวัคซีนนี้ในขณะยังเด็ก แต่หากผลการตรวจเลือดชี้ว่าคุณแม่ไม่มีภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน คุณต้องหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้คนที่กำลังเป็นหัดเยอรมัน เพราะว่าอาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณได้
  • โรคอื่นๆ: แพทย์จะตรวจเลือดของคุณเพื่อหาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซิฟิลิส เนื่องจากโรคสองชนิดนี้เป็นอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ของคุณ นอกจากนี้ แพทย์อาจแนะให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการตรวจหรือไม่
  • โรคสมองอักเสบจากเชื้อท็อกโซพลาสมา : เชื้อนี้เป็นพยาธิซึ่งติดมากับอุจจาระแมวและเนื้อที่ปรุงไม่สุก และอาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ของคุณ การตรวจหาเชื้อนี้ไม่รวมอยู่ในการตรวจทั่วไป แต่คุณสามารถปรึกษากับสูติแพทย์ได้ หากคิดว่าลูกน้อยของคุณอาจมีโอกาสเสี่ยง

การตรวจปัสสาวะ

แพทย์จะตรวจปัสสาวะของคุณระหว่างตั้งครรภ์เพื่อดู

  • โปรตีน ในปัสสาวะ ซึ่งบอกถึงการติดเชื้อหรือการได้รับเชื้อ หรือหากพบโปรตีนในปัสสาวะร่วมกับอาการอื่นๆ อาจบ่งชี้ถึงภาวะครรภ์เป็นพิษได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายทั้งต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์  สูติแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ของคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณได้ หรือสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะครรภ์เป็นพิษได้ที่นี่
  • การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ อาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะสุดท้ายของการตั้งครรภ์ได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง คุณแม่บางท่านอาจไม่ทราบว่าติดเชื้อเนื่องจากไม่มีอาการใดๆ แต่ตรวจพบได้ด้วยการตรวจปัสสาวะและรักษาได้ง่ายด้วยการรับประทานยาปฏิชีวนะ
  • น้ำตาล หากตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะซ้ำกันหลายครั้ง อาจจะเป็นสัญญาณของเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ( gestational diabetes) ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับคุณแม่และลูกน้อยได้ การรักษาทำได้โดยง่ายด้วยการเปลี่ยนแปลงนิสัยในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย

 บุ๊คมาร์ค

คำนวณอายุครรภ์

กรุณาระบุวันครบกำหนดคลอด

กรุณาระบุไม่เกิน 40 สัปดาห์
ไม่ทราบวันครบกำหนดคลอด

คำนวณวันครบกำหนดคลอด

กรุณาระบุวันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย

กรุณาระบุไม่เกิน 40 สัปดาห์

รอบประจำเดือนของคุณอยู่ในช่วงกี่วัน

อายุครรภ์สัปดาห์อื่น

วันครบกำหนดคลอดคือ

Due Date Result Label

8 april 2018

Week Result Label

อายุครรภ์สัปดาห์อื่น

อายุครรภ์ของคุณแม่คือ

สมัครสมาชิก

อายุครรภ์สัปดาห์อื่น
carelinepic_resized2

ไฮ-แฟมิลี่ แคร์ไลน์

บริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องที่คุณแม่กังวลใจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล นักโภชนาการและคุณแม่ ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง ตลอด 24 ชั่วโมง

x