ประกาศความยินยอม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ") จึงขอความยินยอมจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ซึ่งระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ในกรณีที่ต้องขอความยินยอมเป็นการเฉพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้ายินยอมรับการติดต่อจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า เพื่อรับข้อมูลสุขภาพ กิจกรรมการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และการบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก หรือสื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้า และ/หรือ รวมทั้ง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้เยาว์ของข้าพเจ้า กรณีที่ต้องให้ข้อมูลของผู้เยาว์ ข้าพเจ้าขอรับรองกระทำการแทนผู้เยาว์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึง ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากเอกสารยืนยันตัวตน โดยข้าพเจ้าในฐานะของผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์รับรองและรับประกันว่าข้าพเจ้ามีอำนาจปกครองตามกฎหมายในการกระทำการแทนผู้เยาว์

บริษัทฯ จะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                                                                                                                                                                                                      (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พศ. 2564)