Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

สถาบันวิจัยนิวทรีเซีย กับรากฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเรา

สถาบันวิจัยนิวทรีเซียทำวิจัยเฉพาะทาง ครอบคลุมศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่วงแรกของชีวิต ได้แก่ สรีรศาสตร์ของมารดา ในช่วงตั้งครรภ์และให้นม องค์ประกอบและคุณประโยชน์ของนมแม่ พัฒนาการของทารกในครรภ์ พัฒนาการของระบบทางเดินอาหาร การย่อยดูดซึม และจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบภูมิต้านทาน ระบบสมอง ระบบเมตาบอลิซึมของทารก และเด็กเล็ก

การวิจัยนมแม่

นมแม่เป็นทั้งแรงบันดาลใจสำคัญและเป็นต้นแบบที่เราศึกษาอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี แน่นอนว่านมแม่มีสารอาหารที่มีคุณค่าเป็นส่วนประกอบ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีบทบาทต่อสุขภาพของเด็กมากกว่าที่เราคิด และด้วยเทคโนโลยีการวิจัยขั้นสูงที่สามารถวิเคราะห์กลไกและส่วนประกอบที่ซับซ้อนของนมแม่ได้ ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงบทบาทของอาหารที่แม่รับประทานที่ส่งผลทั้งต่อสุขภาพของแม่เอง และส่งผลต่อองค์ประกอบของน้ำนม เรามุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจคุณประโยชน์ของนมแม่อย่างลึกซึ้ง และส่งเสริมการให้นมแม่อย่างจริงจัง

 

ระบบภูมิต้านทาน

ระบบภูมิต้านทานของทารกสามารถพัฒนาได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์รวมถึงในช่วงแรกๆของชีวิต โภชนาการที่พอเหมาะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของระบบภูมิต้านทานให้ทำงานอย่างเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยป้องกัน หรือจัดการโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทาน เช่น โรคภูมิแพ้ และ โรคติดเชื้อ ซึ่งโภชนาการมีกลไกเกี่ยวข้องอย่างไรกับระบบภูมิต้านทานเป็นสิ่งหนึ่งที่เราศึกษา นอกจากนั้นเรายังให้ความสนใจความเชื่อมโยงระหว่างภูมิแพ้กับโรคอ้วน และความผิดปกติทางระบบประสาทและสมองอีกด้วย

จุลชีววิทยาในระบบทางเดินอาหาร

การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันระหว่างมนุษย์และจุลินทรีย์ที่อาศัยในร่างกายมนุษย์พัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในระบบทางเดินอาหารส่งผลต่อระบบภูมิต้านทาน ระบบเมตาบอลิซึม และสมอง เราศึกษากระบวนการเหล่านี้ตลอดจนจุลินทรีย์กลุ่มที่โดดเด่นในช่วงแรกของชีวิตที่มีบทบาทต่อสุขภาพ โดยโภชนาการที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีเหล่านี้  ยิ่งไปกว่านั้นเรายังศึกษาว่าจุลินทรีย์จะมีผลอย่างไรต่อพัฒนาการสมอง พฤติกรรม และการโปรแกรมระบบเมตาบอลิซึมในช่วงแรกของชีวิต ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมสุขภาพผ่านจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้

ระบบย่อยอาหาร และระบบเมตาบอลิซึม

ความสามารถในการย่อยอาหารของเด็กจะพัฒนาไปตามวัย ในขณะที่อาหารเองก็มีบทบาทต่อพัฒนาการของระบบทางเดินอาหาร นักวิทยศาสตร์ของเราศึกษาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างโภชนาการกับพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารในวัยเด็ก เรากำลังค้นคว้าเพื่ออธิบายกระบวนการในการโปรแกรมระบบเมตาบอลิซึม เช่น การได้รับโภชนาการต่างกันในช่วงแรกของชีวิตจะพัฒนาไปสู่โรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญ เช่น โรคอ้วน

องค์ความรู้ที่เราสั่งสมทั้งในแง่ของ Metabolic Load, Bioavailability, Micronutrients และ Macronutrients Kinetics ทำให้เราสามารถนำเสนอโภชนาการที่เหมาะสมส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของระบบย่อยอาหาร และระบบเมตาบอลิซึม

ในปี 2538 เราเป็นรายแรกที่แนะนำผลิตภัณฑ์นมผสมไขมันโครงสร้างพิเศษสู่ตลาด โดยมีกรดไขมันปาล์มิติกอยู่ที่ตำแหน่งเบต้า (sn-2) ซึ่งช่วยให้สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น และเรายังศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์โภชนาการที่สนองความต้องการเฉพาะของระบบทางเดินอาหารที่จะพัฒนาไปในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้มีการทำงานที่เป็นปกติและทำให้รู้สึกสบายท้อง

โภชนาการและการเจริญเติบโต

เราพยายามทำความเข้าใจผลของโภชนาการต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกายของทั้งในแม่ตั้งครรภ์ ทารกที่เกิดก่อนกำหนด รวมถึงทารกปกติและในเด็กเล็ก

เจตนารมย์หลักของเราที่ต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์โภชนาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีวัฒนธรรมและนิสัยการกินต่างกัน ทำให้เราทุ่มเทเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการ และสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในแต่ละประเทศ รวมถึงพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำความเข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่

สมองและระบบประสาท

การทำงานที่ดีของสมองเริ่มวางรากฐานตั้งแต่ในครรภ์ หลังคลอดสมองเด็กจะพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อยอดไปเป็นพัฒนาการทั้งทางด้านสติปัญญาและอารมณ์

เราได้รวบรวมความเชี่ยวขาญหลากหลายสาขาทั้งวิทยาการด้านระบบประสาท ความรู้เกี่ยวกับไขมันและน้ำมัน ความเชื่อมโยงระหว่างระบบทางเดินอาหาร-ระบบภูมิต้านทาน-สมอง และการวิเคราะห์ภาพถ่ายสมองรวมเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาไปสู่แนวคิดและนวัตกรรมที่จะช่วยให้สมองมีพัฒนาการและการทำงานที่เหมาะสม

ในปี 2535 เราเป็นรายแรกที่ศึกษาการเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งสายยาว หรือ long chain polyunsaturated fatty acids : LCPUFA (หรือที่เป็นที่รู้จักเช่น DHA, ARA) ลงในนมสูตรสำหรับทารก พร้อมผลวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการเติมกรดไขมันพิเศษดังกล่าวช่วยเพิ่มคะแนนทักษะการแก้ปัญหา และมีแนวโน้มให้ผลต่อเนื่องแม้ภายหลังการเสริมดังกล่าวแล้ว

การวิจัยทางคลินิค

เราทำการวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนรองรับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทาง evidence-based medicine เพื่อแสดงผลการศึกษาทางคลินิคยืนยันต่อบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราเริ่มจากการนำผลิตภัณฑ์มาศึกษาด้านความปลอดภัย(safety) การรับได้(tolerance) และการยอมรับ(acceptance) จากนั้นจึงทำการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพ(efficacy) และคุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพ(health economic value)ของผลิตภัณฑ์

เราทำการศึกษาตามมาตรฐานการวิจัย และจริยธรรมการวิจัยระดับโลก เช่น ICH-GCP guidelines และ WHO code ทั้งยังรวมเอาเทคนิคล่าสุดเข้าไว้ด้วยกัน มาตรฐานการวิจัยทางคลินิคของเราจึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีมาตรฐานสูงสุด จึงทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อปี 2556

Average (0 Votes)

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Web Content Display Web Content Display

โภชนาการช่วงแรกของชีวิต โดยเฉพาะใน 1,000 วันแรก ที่ช่วยให้ลูกน้อยเป็นต่อตั้งแต่ก้าวแรก
โภชนาการช่วงแรกของชีวิต โดยเฉพาะใน 1,000 วันแรก ที่ช่วยให้ลูกน้อยเป็นต่อตั้งแต่ก้าวแรก

Web Content Display Web Content Display

โภชนาการช่วงแรกของชีวิต รากฐานของสุขภาพในระยะยาว