แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการ
สถานที่ทำงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประวัติการศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน :
  • อาจารย์สาขาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • เลขาธิการ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำ และทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club