รศ.ประไพศรี ศิริจักรวาล

ความเชี่ยวชาญ : โภชนาการ
ความชำนาญพิเศษ : โภชนบัญญัติ, ฉลากโภชนาการ, การศึกษาเมตาบอลิซึม
ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงาน คณะกรรมการ :
  • ที่ปรึกษา ด้านวิชาการแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
  • คณะกรรมการ ปรับปรุงข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย สำนักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข
  • คณะอนุกรรมการ โภชนาการและการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย สำนักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข
งานวิชาการและผลงานวิจัย :
  • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมใน หลักสูตรโภชนศาสตร์และหลักสูตรอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนาปริญญาโทและเอก
  • สอน วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • สอน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • งานวิจัย ด้านอาหารและโภชนาการ
  • งานวิจัย การสำรวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของเด็กวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (หัวหน้าโครงการ)
  • งานวิจัย โครงการสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงรส: อาหารท้องถิ่นภาคต่างๆ และ อาหารที่นิยมทั่วไป (ผู้ร่วมโครงการ) ทุน สสส.

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club