ผศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : Reproductive Medicine (อนามัยเจริญพันธุ์และงานวางแผนครอบครัว)
คุณวุฒิ :
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท (MSc) อนามัยการเจริญพันธุ์และสุขอนามัยทางเพศ (Reproductive & Sexual Health)
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบการวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แห่ง สหราชอาณาจักร (U.K.) : FRCOG (Guy's & St. Thomas’ Hospitals, London, UK)
 • อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)
 • Diploma in Family Planning and Reproductive Health Faculty of Family Planning and Reproductive Health of Royal College of Obstetrics & Gynaecology, London, UK
 • Diploma in Reproductive Health and Sexual Health Research (University of London, UK)
 • Certificate in Psychosexual Problems (London, UK)

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club