พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

ความเชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศึกษาดูงานเด็กและวัยรุ่น ณ Stanford University
  • หลักสูตรนโยบาย และแผน โดยทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
ประสบการณ์ :
  • จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
  • อาจารย์พิเศษ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น ในหลายมหาวิทยาลัย
  • วิทยากรจิตวิทยาพัฒนาการ , EQ , MQ กรมสุขภาพจิต กรมประชาสงเคราะห์

คุณหมอท่านอื่นๆ

บริการพิเศษ สำหรับสมาชิก Hi-Q Kids Club